2020

2020

ที่

ชื่อบทเรียน

ชื่อ-สกุล

จำนวนบทเรียน

วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้า

รายงาน

1

ปริมาณสัมพันธ์ : สารละลาย

ดร.จตุพร นิ่มเจริญ

ดร.พิไลลักษณ์ กาบบาลี

นางสาว สุริชา ฐานวิสัย

1

17 ก.ค. 2563

2

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร

1

31 ก.ค. 2563

3

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)

นายปุณณวิช  เลิศธีรวัฒน์

1

1 ส.ค. 2563

4

การจำแนกสิ่งมีชีวิตในอณาจักรสัตว์

นายสุธิโชติ ทวีกสิกรรม

1

31 ก.ค. 2563

5

การเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ

นายก่อสกุล มาแสน

1

20 ก.ค. 2563

6

ทฤษฏีพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฏีบทพีทาโกรัส

ดร.สุทธิพจน์ พรมตะพาน

1

31 ก.ค. 2563

7

Useful English Phrases and Expressions 

Used in English Discusstion

นางสาวจิดาภา ชาญจำลอง

1

1 ก.ค. 2563

8

Comparison in English

นนางสาวปิยธิดา เสรีเบญจพล

1

31 ก.ค. 2563

9

Past Tense

นางสาวอตินุช ธีระตันติกานนท์

1

22 ก.ค. 2563

10

เกมเศรษฐีวรรณคดีไทย (วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

นางสาวปาริชาต ชมชื่น

1

31 ก.ค. 2563

11

ภาษาไทย O-Net + 9 วิชาสามัญ

นางสาวเนตญา บุญอ่อน

1

31 ก.ค. 2563

12

ลักษณะทางกายภาพของโลก

นายสิทธิชัย จูอี้

1

31 ก.ค. 2563

13

เขตภูมิอากาศของโลก

นายสิทธิชัย จูอี้

1

31 ก.ค. 2563

14

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

นายอานนท์ ปล้ำกระโทก

1

31 ก.ค. 2563

15

วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

นายอติวิชญ์ ทรงสุข

1

31 ก.ค. 2563

16

ถ้าเธอเศร้าเราเป็นเพื่อนกัน

นางสาวแคททีรียา การินทร์

1

31 ก.ค. 2563

17

การอบอุ่นร่างกานและการคลายอุ่น (Warm Up and Cool Down)

นางสาวสุธาศินี ทองศิริ

1

31 ก.ค. 2563

18

การปฏิบัติทักษะขลุ่ยเพียงออ ขั้นพื้นฐาน

นางสาวภูษณิศา ตั้งสกุล

1

31 ก.ค. 2563

19

การนุ่งห่มผ้าอย่างสยาม

นายศิวณัฐ แสงรัตนพงษ์

1

31 ก.ค. 2563

20

Learning through Visual Art

นางหทัยรัตน์ รณไพรี

1

31 ก.ค. 2563

X