Complaints

Complaints

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (รสว.) ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และองค์กรจะส่ง คำตอบไปยัง E-mail ที่ท่านที่ได้ให้ไว้จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

       1.ใช้ถ้อยคำสุภาพ

       2.ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น

       3.ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย

       4.ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในหน่วยงาน

** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **

กรอกข้อมูลสายตรงผู้บริหาร/เรื่องร้องเรียน

X