The research outcome

The research outcome

การพัฒนาบุคลากร

หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ ในการมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นเลิศ ทางหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้จึงได้ดำเนินการประเมินครูและนิเทศการสอนครูเพื่อร่วมกันค้นคว้าสร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนและศึกษาหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินครู

      ทุกภาคเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน โดยสร้างและพัฒนาแบบประเมินมาจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา แบ่งการประเมินเป็น 5 ด้าน        คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครูทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีครูที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.5 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ร้อยละ 14

ครูดีเด่นด้านการสอน

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาเห็นความสำคัญของครูผู้ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างคนเก่ง คนดีและมีคุณธรรม จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน โดยใช้ระบบการนิเทศการสอนและการประเมินครูในการพิจารณา เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีปราศรัยของอธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562 ผู้ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้

ระดับดีเยี่ยม (Great) สามารถเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 33
ระดับดี (Good) สามารถพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 48
ระดับพอใช้ (OK) ควรปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 19

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ด้านการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ขอแสดงความยินดีกับ
ครูปิยธิดา เสรีเบญจพล
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดี ด้านการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.พิไลลักษณ์ กาบบาลี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดี ด้านการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ขอแสดงความยินดีกับ
ครูอตินุช ธีระตันติกานนท์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดี ด้านการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ยังมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งได้มีการประสานขอความร่วมมือกับทางสถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นเลิศตามกรอบมาตรฐานสากล (Surawiwat Excellent Academics Programme : SEAP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำพาและเป็นแนวทางให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองเป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาที่เป็นเลิศพัฒนาโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ให้เป็นต้นแบบในระดับชั้นนำของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป

การวิจัยและพัฒนา

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา บนพื้นฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนำผลไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งผลิตวิจัยทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้และสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่สังคมไทยและประชาคมโลกได้ ครู และนักวิจัยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจำเป็นต้องทำการค้นคว้าวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม ที่ใช้ในการสอนวิธีการเรียนรู้แบบใหม่จากการทดลองกับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์และนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาขยายผลสู่สังคมไทย         ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ จึงมีครูที่ผลิตผลงานวิจัยร้อยละ 37 จากจำนวนครูทั้งหมด มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จำนวน 10 ผลงาน แบ่งเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 9 ผลงาน และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน อาทิเช่น
  • งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน “เกมไพ่โดมิโน” จิตวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
  • เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เกมใบ้คำในการเรียนการสอนหิน และแร่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  •         งานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 ผลงาน แบ่งเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 8 ผลงาน งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์จำนวน 2 ผลงาน อาทิเช่น

  • ประสิทธิภาพของบทเรียนและความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีกับความงามตามแนวการศึกษาแบบ STEAM Education ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560
  • การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนวงล้อจักรราศีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  •            นอกจากนี้ หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำวิจัย ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นห้องปฏิบัติการ มีแผนในการศึกษางานวิจัยเรื่องขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสมการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน และวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษารูปแบบใหม่

    X