Process for submission

Process for submission

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
1. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/รับรองความประพฤติ (ปพ.7)
3. บัตรนักเรียน
4. ใบประกอบผลการเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมการเอกสารทางการศึกษา กรณีขอครั้งที่ 2

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

X