การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ ในการมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นเลิศ ทางหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้จึงได้ดำเนินการประเมินครูและนิเทศการสอนครูเพื่อร่วมกันค้นคว้าสร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนและศึกษาหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction)

          หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการนิเทศการสอน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินครู และกำหนดให้ครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยมีที่ปรึกษา สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ ผู้บริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ หัวหน้าหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้และครูผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการนิเทศ ผลการนิเทศการสอนในปีการศึกษา 2562 สามารถจัดกลุ่มตามระดับ ดังนี้

ครูดีเด่นด้านการสอน

             สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาเห็นความสำคัญของครูผู้ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างคนเก่ง คนดีและมีคุณธรรม จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด ่นด้านการสอน โดยใช้ระบบการนิเทศการสอน และการประเมินครูในการพิจารณา เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีปราศรัยของอธิการบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

X