การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

          สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดตั้งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา บนพื้นฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการศึกษาค้นคว้าทดลอง วิจัย วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนำผลไปสู่การปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งผลิตวิจัยทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้และสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสู่สังคมไทยและประชาคมโลกได้ครูและนักวิจัยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจำเป็นต้องทำการค้นคว้าวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการสอน วิธีการเรียนรู้แบบใหม่จากการทดลองกับนักเรียนโรงเรียน สุรวิวัฒน์และนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาขยายผลสู่สังคมไทย ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ จึงมีครูที่ผลิตผลงานวิจัยร้อยละ 37 จากจำนวนครูทั้งหมด มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จำนวน  10 ผลงาน แบ่งเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จำนวน 9 ผลงาน และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน อาทิเช่น งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน “เกมไพ่โดมิโน” จิตวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เกมใบ้คำในการเรียนการสอนหินและแร่ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเพิ่มค่าเฉลี่ย ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น

        และงานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน  12 ผลงาน แบ่งเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จำนวน 8 ผลงาน งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน อาทิเช่น ประสิทธิภาพ ของบทเรียนและความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเคมีกับความงามตามแนวการศึกษาแบบ STEAMEducation ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2560,การสร้างและพัฒนาสื่อการสอน วงล้อจักรราศีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น

        นอกจากนี้หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำวิจัย ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นห้องปฏิบัติการ มีแผนในการศึกษางานวิจัยเรื่องขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม การจัดห้องเรียนพิเศษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษารูปแบบใหม่

X