ข้อมูลหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้

ข้อมูลหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้

หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้

          หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ (Research on Learning Unit) มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ซึ่งมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีเป็นห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้ทดสอบและวิจัย เพื่อนำผลจากการค้นคว้าทดลอง ไปปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยระดมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวมทั้งคณาจารย์จากสำนักวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ

X