วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

            เป็นหน่วยศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตนครชัยบุรินทร์

พันธกิจ Mission

1) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้โดยมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีเป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบ และนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2)  ศึกษาและวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่องาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา

3)  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

      ปีการศึกษา 2562 หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย

X