สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

 
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เป็นหน่วยงานหลักของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสถานะเทียบเท่าสาขาวิชา สังกัดสําานักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การ กําากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล จัดต้ังขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

 

มีวัตถุประสงค์ หลักในการทําาหน้าที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิจัย พัฒนาวิธีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา เพื่อนําามาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (Surawiwat School) เป็นห้องปฏิบัติการหรือเป็น University Laboratory School อีกทั้งทําาหน้าที่ผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพ และคุณภาพ เพื่อส่งต่อสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ให้กว้างขวาง เข้มแข็ง มีคุณภาพและแข่งขันได้ และเชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา   ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังจะเป็นต้นแบบด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆในภูมิภาค   และขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่ประเทศชาติและประชาคมโลกต่อไป

X