แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

         สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาค้นคว้าฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
  3. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นเลิศ
  4. การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา
X