โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา วางโครงสร้าง การบริหารโดยคํานึงหลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” มีการใช้ ทรัพยากรด้านบุคคลหรือองค์ความรู้จากสํานักวิชาต่าง ๆ ในการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน ได้แก่ สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์และสํานักวิชาด้านการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและศึกษาทั่วไป ได้แก่ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยมีสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ

นอกจากนี้ยังใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องฝึกปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบการเรียนรู้และ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สถานกีฬา และสุขภาพ เป็นต้น

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
(Academy for the Study of Science, Technology and Language Learning, ASTL)

มีภารกิจหลักที่สําคัญ 2 ภารกิจ จึงแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 หน่วย คือ

หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
(Research on Learning Unit)

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
(Surawiwat School)

          มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้ารูปแบบบวิธีการ จัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดยมีโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการในการทดสอบ และวิจัยเพื่อนําผลจากค้นคว้าทดลองไปพัฒนา ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและปรับปรุงพัฒนาการสอน โดยระดมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมรวมทั้งคณาจารย์จากสําานักวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดําเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและ ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ
        มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการการเรียนรู้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (University Laboratory School) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ครู นักวิจัยการศึกษาและพนักงานสายปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการของคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านภาษา ในการศึกษาค้นคว้าทดลอง ทดสอบ และ วิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพและมีคุณภาพส่งต่อสถาบันระดับอุดมศึกษาต่อไป
X