วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

         ให้บริการห้องปฏิบัติการสำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างพอเพียง โดยดำเนินการ ดูแลรักษา ใช้งาน พัฒนาและปรับปรุง ครุภัณฑ์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ แบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยใช้แนวทางพัฒนาตามความต้องการพื้นฐานจากหลักสูตรและโครงการวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

         ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้นำของประเทศทางด้านห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ระดับมหาวิทยาลัย

X