งานธุรการและสนับสนุนวิชาการ

งานธุรการและสนับสนุนวิชาการ

⇒ งานรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร งานพิมพ์เอกสาร และงานถ่ายเอกสาร 

⇒ งานตรวจสอบการลา จัดทำวันหยุดชดเชย และสรุปจำนวนชั่วโมงของวันหยุดชดเชย

⇒ งานวัสดุ-ครุภัณฑ์

จัดการและประสานงานการประชุมสภาวิชาการ และประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองวาระการ
     ประชุมสภาวิชาการ

⇒ การประชุมกับหัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

⇒ การประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา

  ⇒ จัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายพิธีการ

  ⇒ ดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ⇒ จัดการและประสานงานโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
       (ในฐานะเจ้าภาพหลัก)

  ⇒ จัดการและประสานงานโครงการ SUT Soft skill Transcript (ในฐานะเจ้าภาพหลัก)

  ⇒ จัดการและประสานงานโครงการ SUT Academic Forum (ในฐานะเจ้าภาพหลัก)

  ⇒ ดำเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

  ⇒ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความ
       เป็นสากลมอบหมาย เช่น จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับ
       นักศึกษา มทส.

  ⇒ งานสถาบันสมทบ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

  ⇒ งานบัณฑิตศึกษา ได้แก่
       -ตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินจากค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต

  ⇒ ตรวจสอบการขออนุมัตินำนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรีไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

  ⇒ งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอนปฏิบัติการ

  ⇒ จัดทำประกาศฯ และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีผู้มีผลการการเรียนเป็นอันดับ
       หนึ่งของหลักสูตร

  ⇒ ดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ Platform 1 และ การจัดทำงบประมาณของส่วนส่งเสริ         มวิชาการ

  ⇒ จัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี

  ⇒ งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

  ⇒ งานวิชาการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใดงานหนึ่ง

  ⇒ จัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารฝ่ายวิชาการฯ

  ⇒ ดูแลเว็บไซด์ส่วนส่งเสริมวิชาการ

  ⇒ จัดทำสื่อสำหรับการประชุม ได้แก่ PPT ตัดต่อวีดีโอการอบรม

X