งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

⇒ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน

จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ/รับทราบปัญหาอุปสรรค ในเรื่องเกณฑ์ EdPEx/การเก็บข้อมูล/

     การเตรียมความพร้อมของสำนักวิชาในการเข้าร่วม GROW/EdPEx200

⇒ รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA

จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

⇒ จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พร้อมนำเสนอ SAR / คณะกรรมการอำ       นวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย / เผยแพร่ต่อ
     หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

⇒ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน

  ⇒ ดูแลระบบ CHE QA Online System ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา

  ⇒ ดูแลระบบ SUT AUN-QA ระดับหลักสูตร  

  ⇒ บันทึกข้อมูล SAR และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ผ่านระบบฐานข้อมูล QA         ของ สป. อว. (CHE QA Online System)

  ⇒ ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดย สมศ. (อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี) 

  ⇒ จัดทำเอกสารบทสรุปผู้บริหาร SAR ฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
       (หากมี)

  ⇒ จัด QA Forum เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอผล QA

  ⇒ ติดตามความคืบหน้าจากผล QA ปีการศึกษาที่ผ่านมา

  ⇒ การจัดกิจกรรมอบรมในเรื่อง EdPEx/TQA และ AUN-QA

X