งานมาตรฐานหลักสูตร

งานมาตรฐานหลักสูตร

⇒ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นตาม
     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

⇒ ประสานงานกับ สป.อว. และให้คำแนะนำสำนักวิชา ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ
     หลักสูตร

⇒ จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว โดยผ่านระบบ CHECO ให้ สป.อว. รับทราบความสอด
     คล้องกับหลักสูตร

จัดส่งหลักสูตรที่ได้รับทราบความสอดคล้องจาก สป.อว. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

⇒ ดำเนินการและประสานงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการหลักสูตร มทส.

⇒ ดำเนินการและประสานงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการหลักสูตรนอกเวลา

  ⇒ ประสานในเรื่องหลักสูตรพันธุ์ใหม่

  ⇒ จัดทำสารสนเทศข้อมูลการรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. /ก.ค.ศ.

  ⇒ ประสานงานชื่อปริญญา/ชื่อย่อ ประกาศในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการให้ปริญญาในสาขาวิชาฯ

  ⇒ จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร

  ⇒ ศึกษากฏกระทรวง เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุง

  ⇒ ดูแลระบบ CHECO และ SUTCO + ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระยะที่ 2

X