โครงสร้าง

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารส่วนส่งเสริมวิชาการ

อธิการบดี
(รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
(รศ.ร.อ.ดร.กนต์กร ชำนิประศาสน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์)

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
(นางประวีณา หอมตา)

งานธุรการและสนับสนุนวิชาการ

งานมาตรฐานหลักสูตร

งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

X