ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา 

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27
กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ ปี 2536 เป็นต้นมา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน โดยกำหนดให้
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) สำนักงานอธิการบดี 2) สำนักวิชา 3) สถาบัน  และ 4) ศูนย์ และได้มีการกำหนดให้งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน สังกัดส่วนอำนวยการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าควรมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพิ่มขึ้น จึงสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชา
การขึ้น กระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน 2541  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2541 ได้มีมติให้จัดตั้งส่วนงานขึ้นใหม่ชื่อ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่ง
เสริมวิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 4 งาน และได้ดำเนินงานภายใต้โครงสร้างดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. งานธุรการและสนับสนุนวิชาการ
2. งานมาตรฐานหลักสูตร
3. งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

X