ขอใช้บริการออนไลน์

ขอใช้บริการออนไลน์

งานตรวจจ่าย (เงินเดือน) คลิก

สลิปเงินเดือน

รายงานภาษีประจำปี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

งานการเงินนักศึกษา คลิก

                  ตรวจสอบสถานะภาระค่าใช้จ่าย/สถานะทุนการศึกษา/สถานะการผ่อนผัน/การแบ่งชำระ

                 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ่านธนาคาร โดยชำระเงินออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินสแกนจ่าย

                 ตรวจสอบผลการทำรายการและผลการชำระเงินออนไลน์

                 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

X