ความเป็นมา

ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533  โดยมาตรา 56 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานเป็น 1) สำนักงานอธิการบดี 2) สำนักวิชา 3) สถาบัน 4) ศูนย์  ซึ่งส่วนการเงินและบัญชี  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

          ส่วนการเงินและบัญชี กำกับการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านการเงิน  และเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน  ตามนโยบายการบริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจ และจัดทำรายงานการเงิน  (Financial Report)  ที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแสดงรายงานหลัก  2  รูปแบบ คือ รูปแบบบัญชี (Account Form) และรูปแบบงบประมาณ (Budget Form)

X