วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใส่ใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

บริการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบไป

บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนาการปฏิบัติให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานด้วยระบบสารสนเทศ

X