ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวม 27 ปี ในแต่ละปีจะพบปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหา การตกออก หรือการพ้นสภาพนักศึกษาในสัดส่วนที่สูงมาก ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการสร้างทรัพยากรบุคคลโดยเปล่าประโยชน์ และมหาวิทยาลัยก็สูญเสียรายได้ที่จะนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการหลายวิธีการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนและดำรงสถานภาพนักศึกษาอยู่ได้จนจบการศึกษา ในขณะที่ มาตรฐานทางการศึกษายังมีความเข้มแข็งอยู่เช่นเดิม ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง เพราะที่ผ่านมา เป็นการแก้ปัญหาโดยอ้อม การแก้ปัญหาในรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มีผลการเรียนต่ำ ด้วยการให้ นักศึกษาเข้าทบทวนรายวิชาทุกคาบโดยถือเป็นส่วนของการสอนรายวิชานั้น ๆ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถ ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนในรายวิชาที่ยากได้โดยตรง เพื่อเป็นการรองรับมาตรการดำเนินการ ข้างต้น และเพื่อความสะดวกของนักศึกษาจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา” ขึ้น โดยอาศัยความ ร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ ที่เป็นหลักสำคัญ ในการวางระบบการสอนทบทวนรายวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้สามารถสอบผ่านในรายวิชาที่ยากได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักศึกษาใกล้ที่พักนักศึกษา
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาส่งผลให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดี มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 4. เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์ศึกษาและอาศัย [Living and Learning Center] อย่างแท้จริง

 

เป้าหมาย

จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน เป็นจำนวนมาก

วิธีการดำเนินงาน

 1. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน
 2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
 3. ดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้
  3.1 ปรับปรุงสำนักงานศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา 1 ห้อง
  3.2 ปรับปรุงห้องทบทวนรายวิชา จำนวน 6 ห้อง
  3.3 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
  3.4 ปรับปรุงทางเดินเชื่อมจากทางเดินหอพักสุรนิเวศ 4-5 ไปยังสำนักงานศูนย์การ เรียนรู้หอพักนักศึกษา
 1. ดำเนินการสอนทบทวนรายวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

 

สถานที่ดำเนินการ หอพักสุรนิเวศ 5 และ 6

X