หอพักชาย(สุรนิเวศ 7-12 ปรับปรุงใหม่)

หอพักชาย(สุรนิเวศ 7-12 ปรับปรุงใหม่)

หอพักสุรนิเวศ  7-12 เป็นหอพัก ชาย  ที่ปรับปรุงใหม่   พัก 3 คน/ห้อง 2,900 บาท/คน /เทอม

ค่าไฟฟ้า ตามที่ใช้จริง   ค่าน้ำประปา หารร่วมกัน

 

 

 

X