หอพักหญิง(สุรนิเวศ 18 ปรับอากาศ)

หอพักหญิง(สุรนิเวศ 18 ปรับอากาศ)

หอพักสุรนิเวศ 18 เป็นหอพัก หญิง  พัก 3 คน /ห้อง ค่าหอพัก 6,500 บาท / คน / เทอม
ค่าประกันของเสียหาย 7,000 บาท (คืนเงินประกันเมื่อลาออกจากหอพัก)

                 

X