แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา
 2. หนังสือยินยอมให้การผ่าตัด
 3. หนังสือรับสภาพหนี้หอพักนักศึกษา
 4. แบบขอคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา
 5. แบบขอย้ายหอพัก-ห้องพัก
 6. แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพักของคณะกรรมการหอพัก
 7. สมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา
 8. แบบขออนุญาตเข้าอยู่หอพักนักศึกษาระหว่างปิดภาคการศึกษา
 9. แบบขออนุญาตไม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย-นศ.ปี 1
 10. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบริการและพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา
 11. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 12. แบบฟอร์มขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกอาคาร-มหาวิทยาลัย
 13. แบบฟอร์มลงทะเบียนทรัพย์สินของนักสึกษา
 14. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมกล่มอาคาร
 15. ขอคืนเงินประกันค่าหอพัก
 16. ใบมอบฉันทะการนำทรัพย์สินออกนอกหอพัก
 17. ใบยืม วัสดุ-ครุภัณฑ์
 18. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 1)
 19. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
 20. ใบสมัครขออยู่หอพักสุรนิเวศ 18
 21. ประสานงานผู้ปกครอง
 22. แบบแจ้งซ่อม
 23. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอพัก
X