ชมรมด้านต่างๆ

ชมรมด้านต่างๆ

ชมรมด้านต่างๆ (Clubs)

ชมรมด้านกีฬา 20 ชมรม20 Sports Clubs
1. ชมรมฟุตบอล1. Football Club
2. ชมรมบาสเกตบอล2. Basketball Club
3. ชมรมแบดมินตัน3. The badminton Club
4. ชมรมวอลเลย์บอล4. The volleyball Club
5. ชมรมตะกร้อ5. The Sepak Takraw Club
6. ชมรมแอโรบิคและการออกกำลังกาย6. Aerobic and Exercise Club
7. ชมรมลอจิก7. The Logic Club
8. ชมรมฟันดาบสากล8. International Fencing Club
9. ชมรมเรือพาย9. The Rowing & Canoeing Club
10. ชมรมรักษ์มวยไทย10. Thai Martial Arts Club
11. ชมรม SUT Tae Kwon Do11. SUT Tae Kwon Do Club
12. ชมรมฮอกกี้12. The Hockey Club
13. ชมรมครอสเวิร์ด เอแม็ต คำคมและซูโดก13. Crossword / A-Math / Epigram and Sudoku Club
14. ชมรมเทนนิส14. Tennis Club
15. ชมรมลีลาศ15. Dance Club
16. ชมรมกีฬาอิเล็คทรอนิคส16. E-Sports Club
17. ชมรมฟุตซอล17. Futsal Club
18. ชมรมเพาะกาย18. Calisthenics Club
19. ชมรมว่ายน้ำ19. Swimming Club
20.ชมรมลอนโบวล์ส20. The Lawn Bowls Club
ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ 13 ชมรม13 Clubs of Student Relation
1. ชมรมสมาธ1. Meditation Club
2. ชมรม มทส.ต้านเอดส์และยาเสพติด2. AIDS and Drug Resistance Club
3. ชมรมนักศึกษาหอพัก3. The Dormitory Student Club
4. ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ4. The Flowers and Pot Plants Club
5. ชมรมสื่อสร้างสรรค5. The Creative Media Club
6. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์6. Cheerleading Club
7. ชมรม To Be Number One7. To Be Number One Club
8. ชมรมพี่น้องสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ มทส.8. SUT Connection Club
9. ชมรมพุทธศาสน์9. Buddhism Club
10. ชมรมนั้นทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี10. SUT Recreation Club
11. ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง11. Sufficiency Economy Club
12. ชมรม IYF International Culture Club12. IYF International Culture Club
13. ชมรมการออม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี13. SUT Saving Club
ชมรมด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 9 ชมรม9 Clubs of Social Development and Welfare
1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท1. Countryside Development Club
2. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม2. Environment Club
3. ชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อม3. The Environmental Clinic Club
4. ชมรมเพื่อนเกษตรกร4. The Farmers’ Friend Club
5. ชมรมครูสัญจร5. The Wandering Teachers Club
6. ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค6. The Consumer Protection Club
7. ชมรมไทย – มุสลิม7. Thai – Muslim Club
8. ชมรมจิตอาสาแสดทอง8. SUT Volunteer Club
9. ชมรมรักษ์สุขภาพ9. Health Club
ชมรมด้านศิลปวัฒนรรรม 4 ชมรม4 Cultural Clubs
1. ชมรมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย มทส.1. Thai Music and Arts Club
2. ชมรมดนตรีสากล2. International Music Club
3. ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ3. Photographic Club
4. ชมรมศิลปะการแสดง4. Performing arts Club
ชมรมด้านวิชาการ 12 ชมรม12 Academic club
1. ชมรมคอมพิวเตอร์1. Computers Club
2. ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัว2. Electronics and Embedded System Innovation Club
3. ชมรมโรบอท3. Robot Club
4. ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี4. Structure and Technology.Club
5. ชมรมยานยนต์5. Motor Vehicles Club
6. ชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ มทส.6. SUT Astronomy and Space Club
7. ชมรมนวัตกรรม7. Innovation Club
8. ชมรมภาษาญี่ปุ่น8. Japanese Language Club
9. ชมรมภาษาจีน9. Chinese Language Club
10. ชมรมการบิน10. Flight Club
11. ชมรม SUT Social enterprise11. SUT Social Enterprise Club
12. ชมรมภาษาอังกฤษ12. English Club
X