แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา

form1-2560-ขอจัดกิจกรรมและงบประมาณ
form2-2560-ขอจัดกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ
form3-2560-แบบเขียนโครงการ อัพเดต ต.ค.2561
form4-2560-แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
form5-2560-แบบขอจัดตั้งชมรม
form6-2560-ส่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม
form7-2560-ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
form8-2560-คำร้องขอลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
form9-2560-คำร้องขอใบรับรองการทำกิจกรรม
form10-2560-แบบบันทึกการทำกิจกรรมลงในไฟล์
form11-2560-คำร้องขอรับการพิจารณาเกียรติบัตร
form12-2560-ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
form13-2560-ใบสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหาร
form14-2560-แบบกรอกประวัติรางวัลพระราชทาน
form15-2560-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
form16-2560-แบบแจ้งซ่อมห้องชมรม
form17-2560-ขอจัดกิจกรรมของสาขา
form18-2560-บันทึกขอบัตรผ่านเข้าออกประตู-4
form19-2560คำร้องขอรับการพิจารณาเกียรติบัตรด้านวิชาการ
form20-2560-ใบลาออกจากสมาชิกสภานักศึกษา
form21-2560-ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกรณียังไม่ขออนุมัติจัดกิจกรรม
form22-2560-ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกรณีขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้ว
form23-2560-การทำหนังสือติดต่อประสานงานในการดำเนินโครงการกิจกรรม
form24-2561-คำร้องในการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา (1)

X