คู่มือ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

คู่มือ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

  • คู่มือ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
  • หนังสือ GAME AND ACTIVITIES FOR ENGLISH DEVELOPMENT TO THAILAND 4.0 กิจกรรม เกม พัฒนาภาษาอังกฤษ สู่ ไทยแลนด์ 4.0
  • คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) ชื่องาน การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษานักศึกษาพิการ ของ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ส่วนกิจการนักศึกษา โดย นายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล
  • คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ การจัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา โดย นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน SOP เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมและเขียนรายงาการประชุม และคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) กระบวนการ การจัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
  • คู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หนังสือ เรื่องรวมมิตรวิทยากรตอนวิทยากรมืออาชีพ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา องค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
X