november, 2020

09novAll Dayพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

Event Details

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

และเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Time

All Day (Monday)

Location

่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X