ภารกิจ

ภารกิจ

  1. บริหารจัดการองค์การเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงานบริการวิชาการ
  2. แสวงหา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  5. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
X