เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

  1. ตอบสนองนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรระดับสถาบันและระดับประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริมลักษณะงานวิจัยที่เป็นเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
  3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัย
X