เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่: งานการเงินบัญชีและโครงการ

 • แนวปฏิบัติ
  • แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รองรับเงินทุนอุดหนุนโครงการ กรณี แหล่งทุนโอนเข้าบัญชีโครงการโดยตรง
  • แนวปฏิบัติการรับเงินทุนอุดหนุนโครงการ หรือรับเงินจ้างวิจัยหรือรับเงินค่าบริการวิชาการ(ค่าบริการวิเคราะห์) กรณี แหล่งทุนโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย
  • แนวปฏิบัติการนำส่งเงินค่าความเข้มแข็ง หรือเงินค่าบริหารจัดการ
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง
  • แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ
  • แนวปฏิบัติการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ ของลูกจ้างโครงการ กรณี ปฏิบัติงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาหรือเดินทางเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการ
 • ผังกระบวนการปฏิบัติงาน
  • ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การยืมเงินทดรองจ่าย
  • ขั้นตอนการยืมเงินและเอกสารประกอบการขอยืมเงินทดรองจ่าย
  • ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การคืนเงินยืม – คืนเงินเหลือจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญจ่ายล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
  • ขั้นตอนการใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อดำเนินงานตามโครงการ
  • ขั้นตอนการคืนเงินยืม- คืนเงินเหลือจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญจ่ายล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
  • ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินทุนอุดหนุนโครงการ
  • ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินทุนอุดหนุนโครงการ
 • รายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist)
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
  • ค่าจ้างแรงงานรายเดือน/รายวัน
  • ค่าจ้างแรงงานนักศึกษารายชั่วโมง
  • ค่าจ้างเหมาบริการ
  • ค่าวัสดุ
  • ค่าวัสดุหรือค่าบริการวิเคราะห์ ค่าพิสูจน์อักษรต่างประเทศ ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารต่างประเทศ กรณีสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จากต่างประเทศหรือภายในประเทศ ผ่านระบบออนไลน์(E-commerce)
  • ค่าบริการวิเคราะห์ ค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร
  • ค่าเลี้ยงรับรอง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) สำหรับจัดประชุม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ กรณีผู้เดินทาง คือ ลูกจ้างโครงการ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ กรณีผู้เดินทาง คือ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ กรณีผู้เดินทาง คือ ที่ปรึกษา นักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นบุคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ผู้เดินทาง คือ บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือลูกจ้างโครงการ
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ จัดภายในมหาวิทยาลัย กรณีหน่วยงาน/โครงการ เป็นผู้จัด
 • แบบฟอร์ม
 • ตัวอย่างร่างหนังสือ
 • ตัวอย่างหลักฐานการจ่าย
 • แบบฟอร์ม/เอกสาร/โดยส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
X