ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

FAQ – การเรียนการสอน

Q1. ข้อกำหนดทั่วไป

Q2. การขอแบบฟอร์มคำร้อง

Q3. การขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน

Q4. ข้อกำหนดรายวิชา

Q5. รายวิชาเสรี

Q6. การลงทะเบียนเกิน(น้อยกว่า)หน่วยกิต

Q7. การคำนวณเกรด

FAQ – ระบบต่างๆ

Q1. การสมัคร E-mail 

Q2. การเปลี่ยน VPN

Q3. คู่มือการใช้งาน Teams/Classroom

Q4. การลง Application Teams/Classroom 

FAQ – อื่นๆ

Q1. Logo สาขา

X