ปรัชญาการเรียนการสอน

ปรัชญาการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมีความเชื่อว่าที่ไหนมีการผลิตที่นั่นมีเรา ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการสนับสนุน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็น เราจึงมีความตั้งใจว่าถึงแม้ผู้เรียนจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่สามารถพัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสาขาวิชา ฯ แล้วจะมีทักษะที่หลากหลาย หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้

สำหรับวิธีการในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ เราใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางการเรียนการสอนที่มีการลงมือปฏิบัติ มีโครงงานทางด้านวิศวกรรมในรายวิชาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งวิธีการนี้ผู้เรียนจะสามารถคิด วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม รับผิดชอบในหน้าที่ สื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขาวิชาชีพ อีกทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพได้ เรากระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เราให้คำแนะนำและจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนให้เหมาะสม

X