ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาด้วยระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1

3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันและต้องมีพื้นฐานทางเคมีโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

4.กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

   : รับสมัคร/ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

 

X