ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

       ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อปริญญาภาษาไทย :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

        ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Science (Chemistry)

        อักษรย่อภาษาไทย :             วท.บ. (เคมี)

        อักษรย่อภาษาอังกฤษ :         B.Sc. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต

     (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า      38 หน่วยกิต
               – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                    15 หน่วยกิต
               – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                  15 หน่วยกิต
               – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก          ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
     (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า                 110 หน่วยกิต
               – กลุ่มวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    35 หน่วยกิต
              – กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                          69 หน่วยกิต
              – กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                             6 หน่วยกิต
     (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา และ โครงการวิจัย    ไม่น้อยกว่า                 9 หน่วยกิต
              – เตรียมสหกิจศึกษา                                                                     1 หน่วยกิต
              – สหกิจศึกษา                                                                            18 หน่วยกิต หรือ
                โครงการวิจัย                                                                           18 หน่วยกิต
     (4) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า                    8 หน่วยกิต

X