ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

                (ภาษาอังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy Program in Chemistry (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)            :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          (ภาษาอังกฤษ)        :  Doctor of Philosophy (Chemistry)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)            :  วท.ด. (เคมี)

          (ภาษาอังกฤษ)        :  Ph.D. (Chemistry)

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

  •  แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

          เน้นการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษางานรายวิชา สำหรับผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 

  • แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต

         เน้นการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์และต้องศึกษางานรายวิชา สำหรับผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 

  • แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

         เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และต้องศึกษางานรายวิชา สำหรับผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

Table of Contents

X