ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร 

        (ภาษาไทย)      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

        (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science Program in Chemistry (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)            :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

                    (ภาษาอังกฤษ)        :  Master of Science (Chemistry)

          ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)            :  วท.ม. (เคมี)

                    (ภาษาอังกฤษ)        :  M.Sc. (Chemistry)

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

  • แผน ก แบบ ก 1

         เน้นการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษางานรายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

  • แผน ก แบบ ก 2       

         เน้นการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์และต้องศึกษางานรายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

X