ปรัชญา

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตเคมี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

        เคมีเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ของประเทศ

         ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทาง         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่าง       รวดเร็ว ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางความต้องการบุคลากร       ของประเทศ

          สาขาวิชาเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้เปิดสอนหลักสูตร         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต         แบบก้าวหน้า เพื่อรองรับผู้มีศักยภาพและความสามารถพิเศษทางด้านเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี           ให้มีศักยภาพในการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอกได้ โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชา   ในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาฯ ที่เปิดสอนอยู่แล้ว หลักสูตรนี้มีความพร้อมทั้งในด้านผู้สอน อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และมีระบบที่ส่งเสริมและเอื้อต่อ   การศึกษา ค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยเพื่อความลุ่มลึกทางวิชาการ สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง   และพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตเคมีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และ         ภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

X