ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

สามารถดูข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ :

: การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
  1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
  2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
  3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
X