กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ

ในหัวข้อ “Deep Learning for Image Analytics with Google Co-Lab”

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

X