ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ข้อกำหนดของหลักสูตร

Program Brief

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Bachelor of Science Program in Mathematics (Year 2017 Revision)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

School of Mathematics, Institute of Science

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

     

รหัสและชื่อหลักสูตร

             รหัสหลักสูตร                 25550171103677
             ชื่อภาษาไทย                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
             Program Code :          25550171103677
             Program Name :         Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
             ชื่อเต็ม   :                     วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
             ชื่อย่อ     :                     วท.บ. (คณิตศาสตร์)
             Full Degree Title  :      Bachelor of Science (Mathematics)
             Abbreviated  :             B.Sc. (Mathematics)

 : รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต (เป็นหน่วยกิตในระบบไตรภาค)

          At least 167 class credits (trimester class credits) are required for graduation.

 

รูปแบบของหลักสูตร
         หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

         This is a 4-year undergraduate program in accordance with the standards for an
undergraduate curriculum in the sciences and mathematics announced by the Office of
Higher Education Commission.

 

การรับเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • Applicants need to have completed, or be in the process of completing the final
  year in a 12-year School program with concentration on the sciences and mathematics.

   2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 • The admission process follows the rules and regulations as specified by Suranaree
  University of Technology on Undergraduate Admission.

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถ

 1. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการทั้งทางการพูดและการเขียนได้
 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิชาการได้
 4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. บรรยายนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญได้
 7. อธิบายเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่าำคัญได้
 8. แสดงการใช้เหตุผลเชิงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ได้
 9. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางการคำนวณได้
 10. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ได้
 11. แสดงความเชื่อมโยงของสาขาย่อยต่าง ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ได้
 12. วางแผนการทำโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้

Expected Learning Outcomes
     Graduates of this program should be able to:
     1. exhibit morality and ethics through their actions
     2. communicate academic matters verbally and in writing
     3. apply technology to help with academic problem solving
     4. continuously follow-up on the progress in academics
     5. work together with others
     6. recite important mathematical definitions and theorems
     7. explain important mathematical concpets and theorems
     8. exhibit abstract mathematical reasoning skills
     9. solve mathematical problems by employing numerical methods
     10. solve mathematical problems by logical reasoning
     11. delineate the interconnections among the various mathematical subfields
     12. plan and prepare research project proposals in mathematics

Curriculum Structure and Study Plans:
The minimum requirements for graduation are 167 trimester class credits earnt, distributed
among four course clusters:
     1. General education courses cluster (at least 38 course credits)
     2. Specialized courses cluster (at least 112 course credits)
     3. COOP and research project cluster (at least 9 course credits)
     4. Free electives course cluster (at least 8 course credits)
Students are encouraged to register for courses beyond these minimum requirements according to their interests.

In order to facilitate planning, four distinct study plans are proposed as follows:
Plan 1: Standard 4-year plan, 167 credits.
     This plan is for students who wish to fulfill the minimum requirements of the program.
Plan 2: Advanced plan, 183 credits
     This plan is for students who wish to take advanced courses in mathematics. Students will complete a research project, and take graduate mathematics courses during the fourth year in the program. These graduate courses may be counted towards a Master’s degree, should a student decide to continue in the graduate program of the School of Mathematics.
Plan 3: COOP emphasis, 175 credits
     This plan is for students entertaining a career in industry. Students will register for two COOP terms in order to gather practical experience.
Plan 4: Technopreneur option, 183 credits
     This plan is for students intending to choose a business entrepreneur career. Students will register for 16 technopreneur course credits during theit final year of studies.

The tables below show further details about the requirements in each course cluster and
the study plans.

 

แผนที่ 1 การศึกษา 4 ปี, จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 167 หน่วยกิต
Plan 1: Standard 4-year plan, 167 credits.

(*) Students choose from one of two options:
          either (a) a COOP term in year 3/term 3 and two electives in year 4/term 2
          or       (b) two electives in year 3/term 3 and a research project in year 4/term 2

  

แผนที่ 2 แผนแบบก้าวหน้า, จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 183 หน่วยกิต
             สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
Plan 2: Advanced plan, 183 credits
            For students who intend to continue with graduate studies in mathematics

(*) Students register for graduate courses in year 4. Courses beyond the minimum Mathematics electives requirements of 20 credits may be counted towards the M.Sc. program, should the student choose to continue in the M.Sc. program.

 

แผนที่ 3 เน้นสหกิจศึกษา, จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต
             สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง
Plan 3: COOP emphasis, 175 credits
            For students entertaining a career in industry. Students will register for two COOP terms in order to gather practical experience.

 

แผนที่ 4 นักธุรกิจเทคโนโลยี, จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 183 หน่วยกิต
             สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาทางด้านการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
Plan 4: Technopreneur option, 183 credits
             For students intending to choose a business entrepreneur career. Students will register for 16 technopreneur course credits during theit final year of studies.

 

 

 

 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
     – เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     – สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
     – สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

Status of the Program
     – Revised in the year 2017
     – First implemented in term 1, Academic year 2007
     – Approved by the Academic Senate in its meeting 3/2560 on 23 June 2007
     – Approved by the University Council in its meeting 2/2560 on 25 June 2007

X