เกี่ยวกับสถานวิจัย

เกี่ยวกับสถานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2536 เป็นหน่วยงานเทียบเท่า “สำนักวิชา” ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการวางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของสำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกด้วยนอกจากนั้นแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนายังทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัยพัฒนาของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดให้มีทุนวิจัยจากกองทุน ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น การดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งผลสำเร็จที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา” ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ทำหน้าที่วางแผน และกำหนดนโยบายในภาพรวม ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนด

ภาระหน้าที่สถานวิจัย

  1. ประสานงานบริการด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์
  3. ติดตามโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของคณาจารย์ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
  4. ดูแลการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
  5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  6. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา  เช่น  โครงการวิจัย  แหล่งทุนที่ได้รับ จำนวนเงินทุนที่ได้รับ รวมทั้งผลงานการวิจัยของคณาจารย์ทั้งระดับนานาชาติ  และระดับประเทศ
  7. ประสานงานเกี่ยวกับทุนบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินของทุนที่ได้รับเพื่อเบิกจ่ายงวดต่อไป
  8. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์
  9. ดูแลงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
  10. ดูแลเงินค่าความเข้มแข็งของสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย

     1.อธิการบดี เป็น ประธานคณะกรรมการ
     2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็น รองประธานกรรมการ
     3.ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     4.ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     5.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     6.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     7.หัวหน้าสถานวิจัยของสำนักวิชาต่างๆ เป็น กรรมการ
     8.ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น กรรมการ
     9.ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น กรรมการ
    10.ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น กรรมการ
    11.ผู้แทนเทคโนธานี เป็น กรรมการ
    12.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการและเลขานุการ
    13.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

     1. พิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัยที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
     2. พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
     3. พิจารณาและรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
     4. พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อศึกษารายละเอียดในเบื้องต้น ว่าเป็นสาระสำคัญหรือไม่ กรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ให้อยู่ในอำนาจของคณะ             อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย หากเป็นสาระสำคัญก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย               และพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
     5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

     1. ประธานคณะทำงานคณะทำงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคณะทำงาน
     2. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     3. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
     4. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     5. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
     6. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์
     7. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาล
     8. คณะทำงานคณะทำงานและเลขานุการ
     9. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    10. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ
    11. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

X