วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ภาระหน้าที่สถานวิจัย

1. ประสานงานบริการด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์

3. ติดตามโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของคณาจารย์ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ดูแลการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา  เช่น  โครงการวิจัย  แหล่งทุนที่ได้รับ จำนวนเงินทุนที่ได้รับ รวมทั้งผลงานการวิจัยของคณาจารย์ทั้งระดับนานาชาติ  และระดับประเทศ

7. ประสานงานเกี่ยวกับทุนบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินของทุนที่ได้รับเพื่อเบิกจ่ายงวดต่อไป

8. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์

9. ดูแลงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

10. ดูแลเงินค่าความเข้มแข็งของสำนักวิชา

X