วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้
  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพในการดำรงชีวิต
  (2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
  (3) มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีอิสระในการแสวงหาความรู้ เพื่อเข้าใจตนเองและประชาคมที่ตนอาศัย
  (4) มีจิตสำนึกประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม
  (5) มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
  (6) มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา และมีประสบการณ์ทางสังคม

 

 • ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องและตั้งอยู่บนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนำไปสู่การ
  กำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (ดังตารางแสดงการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสียสู่การกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง)
X