การให้บริการ

การให้บริการ

ระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ – สำนักวิชา
ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย – ส่วนการเงินและบัญชี     
ระบบคลังวัสดุย่อย – ส่วนพัสดุ 
ระบบการเบิก/คืนวัสดุสำนักงาน – ส่วนพัสดุ     
ระบบการจอง/ตรวจสอบงบประมาณ – ส่วนการเงินและบัญชี 
ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ
ระบบการลา – ส่วนทรัพยากรบุคคล 
ระบบจัดเก็บเอกสาร – หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.
ระบบจัดเก็บเอกสาร – สำนักวิชา/สาขาวิชา 
ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ-ส่วนทรัพยากรบุคคล
ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ-ส่วนทรัพยากรบุคคล 
ระบบจัดเก็บเอกสาร-ส่วนสารบรรณและนิติการ
ระบบแจ้งซ่อม-ส่วนอาคารสถานที่
ระบบจองรถ-ส่วนอาคารสถานที่
X