ความเป็นมา

ความเป็นมา

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารของผู้บริหารทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนรองรับปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีระบบตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเที่ยงตรง ทันสมัยและทันเหตุการณ์  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้นตรงต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.ปรับปรุง พัฒนา และดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย และทันเหตุการณ์ สร้างระบบคลังข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ จัดทำระบบรายงานสารสนเทศ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ

2.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ และวางแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

3.พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ สนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับปรุง/ดัดแปลงระบบสารสนเทศเดิมให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

4.จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง สามารถสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง (การพึ่งพาตนเอง) รวมทั้งพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้

โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 งาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน ตามที่ได้มีการประชุมหน่วยงาน MIS REPROFILE                     จึงยุบรวมงานที่มีความซ้ำซ้อนลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

งานเดิมงานปัจจุบัน
1.งานบริหารทั่วไป     1.งานบริหารทั่วไป
2.งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ     2.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
4.งานฝึกอบรม
5.งานเทคนิค

 

อ้างอิงตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551  และประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พ.ศ. 2551

X