ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต มีทัศนคติในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินงานป้องกันการทุจริตได้

ชมภาพกิจกรรมได้ที่

www.facebook.com/rspgsut

 

X