วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สุรสัมมนาคารจะเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เป็นเลิศภายในจังหวัดนครราชสีมา

พันธกิจ

สุรสัมมนาคารเป็นหน่วยงานให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาเพื่อสนับสนุน  ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก และสามารถพึ่งพาตนเองได้

X