สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย

สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย : งานการเงินและบัญชี

สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย : งานบุคคล

สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย : งานพัสดุ

สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย : งานธุรการ

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย : กลุ่มงานสัตวศาสตร์

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย : กลุ่มงานพืชศาสตร์

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย : กลุ่มงานจักรกลเกษตร

ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ :

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : งานร้านค้า

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : หน่วยถ่ายทอดและฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : โครงการพิเศษ-ภูมิทัศน์

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : โครงการยางพารา 100 ไร่

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราช

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ : งานร้านค้า (ฟาร์มมาร์ท)

ฝ่ายโรงประลองและยกระดับการผลิต : โรงงานผลิตอาหารสัตว์

X