วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
            ฟาร์มมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นฟาร์มมาตรฐาน ต้นแบบ และครบวงจร มีความเป็นเลิศในการให้บริการสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยวิสาหกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ภารกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย

          – ให้บริการการเรียนการสอน

          – ให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย

          – ให้บริการวิชาการ

          – ดำเนินงานด้านวิสาหกิจ

X